Thi đua khen thưởng

Tuyên dương 3 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2017cấp Quận
 
 
 
 
3 giáo viên được Quận Đoàn  tuyên dương Nhà giáo trẻ Tiêu biểu cấp Quận Năm 2017:
- Thầy Trần Quốc Toản
- Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh
- Cô Đỗ Ngọc Quỳnh Trâm.
 
 
Thầy Trần Quốc Toản được tuyên dương là Nhà giáo trẻ Tiêu biểu 3 năm liền.
 
 


Bình luận()